Domowe sposoby na biegunkę

Dziś powiem Wam jak z bie­gunką pora­dzić sobie w domu. Co prawda nie nama­wiam Was tym samym do uni­ka­nia leka­rza, a bie­gunka może być na tyle poważna, że kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą będzie jedy­nym dobrym wyj­ściem. Jed­nak nie zawsze przy­biera tak dra­styczny obrót, żeby nie móc pora­dzić sobie z nią w warun­kach domowych.

Domowe spo­soby na biegunkę:

 • zapo­bie­ga­nie, o któ­rym mówi­li­śmy w osob­nym arty­kule, oczy­wi­ście nie jest to żadne wyj­ście, gdy bie­gunka już się pojawi, warto jed­nak o spo­so­bach zapo­bie­ga­nia pamiętać,
 • nawad­nia­nie orga­ni­zmu — pod­czas bie­gunki ryzyko odwod­nie­nia jest duże, dla­tego też trzeba pamię­tać o przyj­mo­wa­niu pły­nów, moga to być środki nawad­nia­jące z apteki (np. Orsa­lit) lub po pro­stu woda z dużą zawar­to­ścią mine­ra­łów; w przy­padku bie­gunki u dzieci lub osób star­szych lepiej od razu się­gnąć po nawad­nia­jące far­ma­ceu­tyki gdyż odwod­nie­nie w tych gru­pach wie­ko­wych jest naj­bar­dziej nie­bez­pieczne,
 • gło­dówka — pole­cana jedy­nie w ciągu pierw­szych godzin trwa­nia bie­gunki i w zasa­dzie zależy od ogól­nego samo­po­czu­cia cho­rej osoby; krótko mówiąc jeśli dopa­dła cię bie­gunka, to przez 3–4 godziny nie zmu­szaj się do jedze­nia, ale jeśli czu­jesz głód, to zjedz coś, naj­le­piej ryż, banany, budyń, suchary (lek­ko­strawne pro­dukty które wchła­niają wodę z prze­wodu pokar­mo­wego), warto pamię­tać o spo­ży­wa­niu NIEWIELKICH por­cji jedze­nia w 2–3 godzin­nych odstępach,
 • gorzka cze­ko­lada,
 • jagody (w róż­nej postaci, rów­nież nalewki),
 • mar­chwianka — zapo­mniana tra­dy­cyjna papka z mar­chewki, dosko­nale spraw­dza­jąca się w przy­padku bie­gunki (zapy­taj­cie swo­ich babć); jak zro­bić mar­chwiankę: gotu­jemy oskro­baną i pokro­joną na talarki mar­chew (1 kg mar­chewki na 1 l wody), wywar gotu­jemy, solimy, mik­su­jemy, zago­to­wu­jemy jesz­cze raz i spożywamy,
 • zioła na bie­gunkę,
 • pro­bio­tyki —  odbu­do­wują florę bak­te­ryjną w jeli­tach, regu­lują funk­cje jelit, można spo­ży­wać je zarówno w for­mie leku z apteki, jak i natu­ral­nej (zsia­dłe mleko, kiszona kapu­sta, ogórki kiszone).

Zdję­cie: Jagoda czyli borówka czarna (Wikipedia)


Jedna odpowiedź do “Domowe sposoby na biegunkę”

 1. Agata pisze:

  jeśli cho­dzi o pro­bio­tyk to ja biorę lac­to­ral, odbu­do­wuje florę bak­te­ryjną jelit, piję też kefiry, jogurty natu­ralne, choć pod­czas bie­gunki naj­chęt­niej jem ryż

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy