Jak stosować błonnik witalny

Spo­sób uży­cia błon­nika wital­nego zamiesz­czony jest na każ­dym opa­ko­wa­niu. Ale wszy­scy, któ­rzy jesz­cze nie kupili błon­nika mogą być cie­kawi jak się go stosuje.

Opi­szę też jak ja sto­suję błon­nik. Będę sta­rał się trzy­mać instruk­cji uży­cia, ale praw­do­po­dob­nie z cza­sem coś zmodyfikuję :)

spo­sób użycia:

Trzy łyżeczki błon­nika wital­nego zalać szklanką let­niej wody. Trzy lub więcej/mniej w zależ­no­ści od potrzeb. Ja zaczy­nam od trzech.

Następ­nie trzeba pocze­kać od 3 do 5 minut aż ziarna błon­nika wital­nego spęcz­nieją. Wymie­szać i wypić.  Naj­le­piej popić dużą ilo­ścią wody. Błon­nik sto­so­wać 3 razy dzien­nie 15–30 minut przed posiłkami.

Oczy­wi­ście będę “eks­pe­ry­men­to­wał” ze spo­so­bami spo­ży­wa­nia błon­nika. Może zamiast małej szklanki sko­rzy­stam z takiej 0,5l? Wszystko oczy­wi­ście opiszę.

Tak wyglą­dają trzy łyżeczki błon­nika wital­nego wysy­pane na kartkę:

błonnik witalny 3 łyżeczki

Tak wyglą­dają trzy łyżeczki błon­nika wital­nego w szklance:

3 łyżki błonnika w szklance

Tak wyglą­dają trzy łyżeczki błon­nika wital­nego wymie­szane z wodą:

Błonnik zmieszany z wodą

Jedna odpowiedź do “Jak stosować błonnik witalny”

  1. Pohl pisze:

    Tydzien temu zacza­łem kura­cję ‚na razie zero wyników.

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy