Jaką dietę stosować przy powiększonej wątrobie

Więk­szo­ści cho­rób wątroby można unik­nąć w pro­sty spo­sób. Tak, można ich unik­nąć. Ale co robić kiedy wątroba jest chora? Jaką dietę sto­so­wać przy powięk­szo­nej wątro­bie? Taka dieta ist­nieje i jest bar­dzo prosta.

Jest pro­sta a raczej jej zasady są pro­ste. Nie­stety ze sto­so­wa­niem może nie być tak pro­sto i łatwo. Wia­domo — dieta. A dieta wiąże się nie­stety z pew­nymi ogra­ni­cze­niami i zmia­nami żywieniowymi.

Należy zmie­nić nasze przy­zwy­cza­je­nia żywie­niowe. Zre­zy­gno­wać z tłu­stych i sma­żo­nych potraw. Cał­ko­wi­cie. Zre­zy­gno­wać z alko­holu i nie­zdro­wego trybu życia. Warto wspo­ma­gać dietę zio­łami. Ide­al­nym zio­łem na scho­rze­nia wątrony jest ostro­pest pla­mi­sty.

Dodat­kowo na listę pro­duk­tów zaka­za­nych należy wprowadzić:

zawie­ra­jący bar­dzo dużo tłusz­czu ser, mocno przy­pra­wiane gatunki sera, fromage,

gru­bo­ziar­ni­ste, zarodki pszenne, nasiona sło­necz­nika, sezamu, orze­chy, migdały

świeży chleb, torty, cia­sto fran­cu­skie, wypieki sma­żone na tłusz­czu (pączki, nale­śniki, maka­ro­niki), kra­kersy, ciastka kru­che, bułki maślane, pty­sie, ser­nik, kruszonka

sło­dy­cze (cukierki, cze­ko­lada, pra­linki lub czekoladki)

nie­doj­rzałe owoce, śliwki, agrest, porzeczki, jabłka i gruszki ze skórą, avo­cado, orze­chy, migdały

ostra musz­tarda, pieprz, papryka w więk­szych ilo­ściach, angiel­skie sosy z esen­cji, majonez

mocna kawa ziar­ni­sta, napoje gazo­wane; przy scho­rze­niach trzustki oraz przy mar­sko­ści wątroby cał­ko­wi­cie zaka­zany jest alkohol!

tłu­ste mięso wołowe, cie­lęce, wie­przowe, bara­nie, mięso mocno peklo­wane, mięso mocno przy­pie­czone, panie­ro­wane, mięso wypie­kane w tłusz­czu, tłu­sty drób (kaczka, gęś), serca, ozory, mózg, skórki z drobiu

wszyst­kie inne tłu­ste i mocno wędzone gatunki kieł­bas, mie­lone mięso wie­przowe, mięso sie­kane, pasz­tety, pasz­te­towa, sal­ce­son, salami, parówki, kaszanka

tłu­sty rosół, majo­nez, sosy masłowe, wywary z kości

sma­lec, łój, sło­nina, mar­ga­ryny twarde (w kostkach)

karp, śledź, węgorz, makrela, łosoś, hali­but, tur­bot, tuń­czyk w oleju, sar­dynki w oleju

frytki, sałatka ziem­nia­czana z majo­ne­zem, placki ziem­nia­czane, sma­żone ziemniaki

rzod­kiew, buraki, seler, pomi­dory i ogórki bez skórki, pie­czarki, sałata zie­lona, wszyst­kie sałatki przy­pra­wione octem win­nym lub sokiem z cytryny, obe­rżyny, cuki­nia, koper wło­ski, bro­kuły cebula surowa jak i zaru­mie­niona na tłusz­czu, odmiany kapu­sty: biała, czer­wona, wło­ska, przede wszyst­kim w połą­cze­niu z cebulą, tłusz­czem i tłu­stym mię­sem, groch, fasola, soja

jajka goto­wane na twardo, jajka sadzone i jajecz­nica na sło­ni­nie, żółtka

Jak widać dieta przy powięk­szo­nej wątro­bie jest dra­styczna. Warto rów­nież wspo­móc wątrobę zio­łami. Dosko­nale spraw­dza się ostro­pest pla­mi­sty. Pomaga on rege­ne­ro­wać wątrobę.

4 odpowiedzi do “Jaką dietę stosować przy powiększonej wątrobie”

 1. Wielki relatywizator pisze:

  nie­zły arty­kuł. dieta jest pro­sta –wystar­czy niczego nie jeść –po prze­czy­ta­niu zaka­za­nych pro­duk­tów zaprzę­gną­łem zna­jo­mych by wymie­nili w takim razie co pozo­stało dozwo­lone. Nor­mal­nie gra w Króla Ciszy pierw­szo­rzędna. Każdy myślał i cicho sie­dział. Wybie­ram jed­nak nor­malne żarełko jak dotych­czas –nawet kosz­tem krót­szego życia.

 2. Wiesia pisze:

  W takim razie, są jakieś pro­dukty , które można jeść?

 3. syn rzeźnika pisze:

  Do tych co wybie­rają krót­sze życie pole­cam przejść się na oddział onko­lo­gii poope­ra­cyj­nej, widząc wła­snego ojca jak mdleje i się zwija z bólu po ope­ra­cji wycię­cia połowy jelita daje mi do myśle­nia że żywie­nie jest istotne.

 4. Adonis pisze:

  Z opisu wynika że można jeść pomi­dory i ogórki ale tylko te ze skórką

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy