Kamień nerkowy jaki udało się urodzić

Na zdję­ciach poni­żej można zna­leźć kamień ner­kowy jaki udało się uro­dzić męż­czyź­nie. O ile się nie mylę, to jeden z więk­szych kamieni ner­ko­wych jakie udało się uro­dzić bez więk­szych komplikacji.

Tylko osoby, które prze­szły przez coś takiego są w sta­nie wyobra­zić sobie jaki to musiał być ból. Tego nie da się opo­wie­dzieć. A prze­ży­wać… nikt tego nie chce.

Rodze­nie kamie­nia trwało 12 godzin. Rodze­nie czyli jego wędrówka z pęche­rza moczo­wego na zewnątrz. Bo podróż z nerek do pęche­rza trwała około 2 tygo­dni. Kolejne 2 tygo­dnie to pobyt w pęche­rzu i pro­blemy z dokład­nym wysi­ka­niem się, z par­ciem na pęcherz itd.

Teraz chyba naj­wyż­sza pora aby udać się do leka­rza, zro­bić prze­świe­tle­nie itd. Bo to nie jest bez­pieczna sprawa. Tylko ktoś, kto sikał krwią wie o czym mowa. Dobrze, że cewka moczowa nie ule­gła uszkodzeniu.

Zapewne duża w tym zasługa ziół oraz no-spy i keto­nalu uży­tych w pro­ce­sie rodze­nia. Jed­nak nie było odpowiedzialne.

Warto wie­dzieć, że nie­zwy­kle pomocne w lecze­niu kamicy ner­ko­wej jest piwo, ale tylko dla pełnoletnich 😉

52 odpowiedzi do “Kamień nerkowy jaki udało się urodzić”

  1. daniel pisze:

    Witam
    Wła­śnie wró­ci­łem ze szpi­tala. Prze­by­wa­lem od 30.04. Lekarz robil mi usg wykrył kamień 5mm. Podobno do wysi­ka­nia. Kamień był już podobno bar­dzo nisko. Wczo­raj rano kolejne usg i stwier­dzono że kamie­nia nie widać że go podobno wyda­li­lem. Ale ja niczego nie czu­łem czy to nor­malne? Po powro­cie do domu ból powró­cił co mam robić wra­cac do szpi­tala? Jestem kom­plet­nie zła­many. Ta cho­roba to jakiś koszmar.

  2. Mali pisze:

    Wiem, że piszę rok po fak­cie, ale kamie­nia cza­sami na USG nie widać i leka­rze choć chcą dla nas dobrze, cza­sami dają nam złudną nadzieję. Po wyda­le­niu kamie­nia nie ma prawa boleć! (Chyba, że mini­malny dys­kom­fort spo­wo­do­wany spu­sto­sze­niem wyni­ka­ją­cym z wędrówki). Jak boli, to kamień jest, zwłasz­cza, że nie zauwa­ży­łeś jego wyda­le­nia. Kobieta może prze­oczyć, facet nie koniecznie.

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy