Naturalne sposoby na ból głowy

naturalne sposoby na ból głowy

Głowa Ci pęka więc się­gasz po kolejną tabletkę. Zanim się obej­rzysz wysia­dają ci nerki, boli żołą­dek, a tabletki prze­ciw­bó­lowe sta­no­wią stałą pozy­cję na two­jej liście zaku­pów. Czy naprawdę nie da się zwal­czyć bólu głowy inaczej?

Zebra­li­śmy kilka natu­ral­nych spo­so­bów na bóle głowy. Nie każdy z nich zadziała na każdy ból głowy i na każdą osobę. Kwe­stia bólu — jego odczu­wa­nia i umie­jęt­no­ści radze­nia sobie z nim jest sprawą indy­wi­du­alną. Jedno wiemy na pewno — te spo­soby nie zaszkodzą.

 

Natu­ralne spo­soby na ból głowy:

 

 • zrób sobie masaż skroni — to nic nie kosz­tuje, trwa chwilę, a może uwol­nić od męczą­cego bólu
 • zrób zimny okład — zamocz ręcz­nik i połóż na czoło lub kark,
 • kilka minut na świe­żym powietrzu,
 • zjedz ostrą papryczkę (zawarta w niej kap­sa­icyna ma dzia­ła­nie przeciwbólowe),
 • zmień oto­cze­nie na mniej hała­śliwe — być może to hałas jest przy­czyną bólu,
 • zrób sobie prze­rwę — moż­liwe, że ból sygna­li­zuje zmę­cze­nie i prze­pra­co­wa­nie organizmu,
 • marszcz brwi, poru­szaj ustami, napi­naj i roz­luź­niaj mię­śnie twa­rzy — zabiegi te pomogą uspraw­nić krą­że­nie w obrę­bie twarzy,
 • weź kilka głę­bo­kich wde­chów,
 • wstań i w miarę moż­li­wo­ści poru­szaj się — zrób kilka skło­nów, przy­sia­dów, wyma­chów nogami lub rękami, deli­kat­nie pokręć głową w górę, w dół i na boki,
 • jeśli mas moż­li­wość i ochotę — zrób sobie kil­ku­mi­nu­tową drzemkę lub, jeśli jest wie­czór, idź wcze­śniej spać,
 • upra­wiaj seks — orgazm ma udo­wod­nione dzia­ła­nie przeciwbólowe,
 • uszczyp­nij się — tak, uszczyp­nij, na przy­kład w nogę, prze­nie­sie­nie bólu na nogę odwróci uwagę od bolą­cej głowy, a być może zadziała na dłużej,
 • zasto­suj zioła: melisa ma dzia­ła­nie uspo­ka­ja­jące, mięta, a dokład­niej zawarty w niej men­tol — znieczulające,
 • poproś part­nera o masaż lub sko­rzy­staj z usług pro­fe­sjo­nal­nego masażysty,
 • zjedz maliny, porzeczki, suszone morele lub dak­tyle, prze­twory octowe (papryka w occie, kor­ni­szony) — zawie­rają natu­ralne sali­cy­lany, które mogą zadzia­łać prze­ciw­bó­lowo.

Jeśli macie inne spraw­dzone metody na ból głowy — podziel­cie się nimi z nami. Z przy­jem­no­ścią uzu­peł­nimy nasza listę.

Zdję­cie: Wiki­pe­dia


Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy