Objawy zakażenia pasożytami

Objawy zaka­że­nia paso­ży­tami nie są zazwy­czaj spe­cy­ficzne. Dla­tego też czę­sto obec­no­ści paso­ży­tów nawet się nie podej­rzewa. Zwłasz­cza, że może to dotknąć pra­wie każ­dego. Nawet osoba dba­jąca bar­dzo o higienę może nie­stety paść ofiarą paso­ży­tów. O tym jak to się dzieje, jakimi paso­ży­tami i na jakiej dro­dze czło­wiek może się zara­zić, napi­szę w kolej­nych wpi­sach. Dziś o obja­wach zaka­że­nia paso­ży­tami. Są one bowiem na tyle róż­no­rodne, że skła­niają nawet leka­rza do sta­wia­nia innych dia­gnoz lub kie­ro­wa­nia na bada­nia w kie­runku innych cho­rób. Czę­sto jed­nak kolejne wizyty u leka­rza i kolejne bada­nia nie dają jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi. Wów­czas warto zba­dać się na obec­ność pasożytów.

Objawy zaka­że­nia pasożytami:

 • bóle i zawroty głowy,
 • bóle brzu­cha, uczu­cie prze­le­wa­nia się jedze­nia, skur­cze w obrę­bie jamy brzusz­nej, wzdę­cia, wymioty,
 • objawy aler­giczne: swę­dze­nie skóry, wysypka, pokrzywka,
 • chrzą­ka­nie, kaszel, uczu­cie ciała obcego w gardle,
 • cią­głe zmę­cze­nie, zwięk­szona sen­ność, brak energii,
 • stan pod­go­rącz­kowy,
 • pro­blemy z wypróż­nia­niem, zapar­cia, bie­gunki (cza­sem naprze­mien­nie zapar­cia i biegunki),
 • nie­stra­wione resztki w kale,
 • ane­mia,
 • kło­poty z cerą: wypry­ski, kro­sty przy­po­mi­na­jące trądzik,
 • swę­dze­nie odbytu,
 • uogól­nione uczu­cie nie­po­koju, pobu­dze­nie, bez­sen­ność, pogor­szone samopoczucie,
 • brak ape­tytu,
 • spa­dek lub wzrost wagi,
 • pod­krą­żone oczy,
 • drgawki, napady astmy oskrze­lo­wej, infek­cje dróg oddechowych.

Na szczę­ście (lub nie­szczę­ście), nie­które osoby prze­cho­dzą cho­roby paso­żyt­ni­cze bez­ob­ja­wowo, a o obec­no­ści paso­ży­tów dowia­dują się gdy np. zoba­czą robaki w kale.

Zdję­cie: Wiki­pe­dia


Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy