Plamy wątrobowe

Plamy wątro­bowe to spore obszary skóry zabar­wio­nej brą­zo­wym pig­men­tem. Plamy wątro­bowe poja­wiają się naj­czę­ściej na grzbie­cie dłoni. Zazwy­czaj  koja­rzą nam się nam one z oso­bami w pode­szłym wieku. Jed­nak plamy wątro­bowe to nie efekt sta­rze­nia się skóry.

Plamy wątro­bowe powstają w wyniku gro­ma­dze­nia się nad­miaru pig­mentu. Dzieje się tak zazwy­czaj na sku­tek dłu­go­trwa­łego wysta­wia­nia skóry na dzia­ła­nie pro­mieni słonecznych.

Dawka pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego kumu­luje się i z reguły efekt widać dopiero po wielu latach, czę­sto w star­szym wieku.  Jed­nak u osób, które bar­dzo dużo prze­by­wają na słońcu, mogą wystę­po­wać już w wieku dwu­dzie­stu kilku lat.

Także przyj­mo­wa­nie nie­któ­rych leków (mię­dzy innymi środ­ków moczo­pęd­nych, leków na cukrzycę i wyso­kie ciśnie­nie krwi) spra­wia, ze skóra staje się bar­dziej wraż­liwa na słońce, a to uła­twia two­rze­nie się plam.

Plamy wątro­bowe — wyglą­dają zazwy­czaj  jak piegi, tylko są dużo od nich więk­sze. Takie plamy są raczej nie­groźne. Jeżeli jed­nak czu­jesz mro­wie­nie, swę­dze­nie, jeśli plama zmie­nia kolor albo zaczyna krwa­wić — jak naj­szyb­ciej udaj się do leka­rza. Nie­które rodzaje nowo­two­rów skóry — na przy­kład czer­niak — mogą w począt­ko­wym sta­dium wyglą­dać jak plamy wątrobowe.

Okre­śle­nie “plama wątro­bowa” pocho­dzi od poję­cia Macua hepa­tica, ozna­cza­ją­cego prze­bar­wie­nia skóry o brą­zo­wa­wym, podob­nym do koloru wątroby, zabarwieniu.

Pro­fi­lak­tyka — po pierw­sze nie szkodzić.

 • - więk­szość mło­dych ludzi uważa to za banał, ale warto uni­kać słońca, w cza­sie, kiedy ope­ruje ono naj­moc­niej — czyli w godzi­nach 10 do 16 latem.
 • - warto też sto­so­wać krem z fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym (twarz i grzbiety dłoni)
 • - sta­raj się nosić kape­lusz z sze­ro­kim ron­dem. Osłoni on przed słoń­cem twarz i szyję. Osło­nię­cie tych frag­men­tów ciała zmniej­szy praw­do­po­do­bień­stwo wystę­po­wa­nia plam wątro­bo­wych w tych miejscach.
 • - Można sto­so­wać na skórę ole­jek, kremy  z wita­miną E. Wita­mina E jest zna­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem. Wita­mina E może zapo­bie­gać powsta­wa­niu prze­bar­wień. Neu­tra­li­zuje wolne rod­niki nisz­czące skórę. UWAGA! Należy pamię­tać , aby uży­wać kosme­ty­ków z dużą zawar­to­ścią wita­miny E dopiero po powro­cie do domu. Gdyż wita­mina E wysta­wiona na dzia­ła­nie pro­mieni sło­necz­nych sama może się stać źró­dłem wol­nych rodników.
 • w sytu­acjach, w któ­rych jest to moż­liwe i nie sta­nowi to zagro­że­nia dla naszego życia  sto­so­wać zioła zamiast leków. Można rów­nież pro­fi­lak­tycz­nie dbać o zdro­wie  sto­su­jąc pro­fi­lak­tycz­nie np. ostro­pest pla­mi­sty.

Jak ukryć, zama­sko­wać plamy wątrobowe

Tutaj nie­stety nie mamy wielu moż­li­wo­ści. Plamy wątro­bowe można zama­sko­wać za pomocą korek­to­rów kosme­tycz­nych dostęp­nych w sklepach.

Usu­nąć plamy wątro­bowe — choć nie zawsze do końca -  można za pomocą zabie­gów złusz­cza­ją­cych lub laserowych.

Ostat­nio wśród naukow­ców panuje opi­nia, że liczba posia­da­nych plam wątro­bo­wych wiąże się z prze­wi­dy­waną dłu­go­ścią życia czło­wieka. Im wię­cej plam pig­men­ta­cyj­nych ma dana osoba, tym dłuż­sze ma być jej życie. Pozo­staje nam tylko wie­rzyć, że te słowa zostaną potwier­dzone doświad­czal­nie i już nie­długo otrzy­mamy na to nie­zbite dowody.

3 odpowiedzi do “Plamy wątrobowe”

 1. ole3ka pisze:

  mój dzia­dek ma plamy wątro­bowe, ale czuje się dobrze.

 2. skoczny pisze:

  no sta­rzy ludzie mają plamy wątro­bowe, jak byłem u jed­nego sta­rego leka­rza na bada­niach to on takie plamy na rękach miał.

 3. oldman pisze:

  Pamię­taj­cie, że nie każdy star­szy czło­wiek ma plamy wątro­bowe. Ja mam już swoje lata i nie mam takich plam. Ale to pew­nie kwe­stia genów i trybu życia. Ja żyję zdrowo, zdrowo się odży­wiam i sta­ram się rośliny i zioła sys­te­ma­tycz­nie sto­so­wać. Co wszyst­kim pole­cam z całego serca.

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy