Skierowanie do Poradni Specjalistycznej

Wielu cho­rych zasta­na­wia się nad tym, do któ­rych poradni spe­cja­li­stycz­nych wyma­gane jest skie­ro­wa­nie a do któ­rych takie skie­ro­wa­nie nie jest wyma­gane.  Do poradni spe­cja­li­stycz­nej pacjenta kie­ruje lekarz. Ale pacjent ma prawo do wyboru spe­cja­li­sty spo­śród wszyst­kich spe­cja­li­stów, któ­rzy mają pod­pi­saną umowę z NFZ (Naro­dowy Fun­dusz Zdrowia)

Skie­ro­wa­nie do poradni specjalistycznej

Skie­ro­wa­nie do poradni spe­cja­li­stycz­nej, która wymaga skie­ro­wa­nia,  wysta­wia lekarz POZ (Pod­sta­wowa Opieka Zdro­wotna) lub lekarz spe­cja­li­sta. Skie­ro­wa­nie może wysta­wić tylko lekarz ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego.

Leka­rzem ubez­pie­cze­nia zdro­wot­nego jest każdy lekarz lub lekarz den­ty­sta, który ma zawartą umowę z NFZ lub jest zatrud­niony w pla­cówce medycz­nej, która ma zawartą  umowę z NFZ.

WAŻNE! Skie­ro­wa­nie do poradni spe­cja­li­stycz­nej jest ważne, dopóki ist­nieje przy­czyna (cho­roba), z powodu któ­rej pacjent je otrzymał.

Rodzaje skie­ro­wań

Wyróż­niamy dwa rodzaje skierowań.

 • skie­ro­wa­nie na kon­sul­ta­cję — upraw­nia pacjenta do jed­nej wizyty (kon­sul­ta­cji) u leka­rza specjalisty
 • skie­ro­wa­nie na lecze­nie, kon­ty­nu­ację leczenia — jest ono pod­stawą do prze­ję­cia lecze­nia przez leka­rza spe­cja­li­stę. Pacjent, który je otrzy­mał przy­cho­dzi na kolejne wizyty do leka­rza spe­cja­li­sty bez skierowania.

Porad­nie spe­cja­li­styczne nie wyma­ga­jące skierowania

Skie­ro­wa­nie nie jest wyma­gane aby uzy­skać świad­cze­nie lekarza:

 • den­ty­sty,
 • onko­loga,
 • gine­ko­loga i położnika,
 • der­ma­to­loga,
 • wene­ro­loga,
 • oku­li­sty,
 • psy­chia­try.

Do pozo­sta­łych poradni spe­cja­li­stycz­nych skie­ro­wa­nie jest nie­stety niezbędne.

 

Warto wie­dzieć, że skie­ro­wa­nie, do dowol­nego leka­rza spe­cja­li­sty,  nie jest wyma­gane od pacjentów:

 • zaka­żo­nych wiru­sem HIV,
 • cho­rych na gruźlicę,
 • inwa­li­dów wojen­nych i osób represjonowanych,
 • dla cywil­nych nie­wi­do­mych ofiar dzia­łań wojennych
 • uza­leż­nio­nych od alko­holu, środ­ków odu­rza­ją­cych i sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych — w zakre­sie lecz­nic­twa odwykowego.

Pacjenci ci, są usta­wowo zwol­nieni z obo­wiązku przed­sta­wia­nia skie­ro­wa­nia do jakie­go­kol­wiek leka­rza specjalisty!

skierowanie do poradni specjalistycznej

pod­stawa: Ustawa o świad­cze­niach opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych, aktu­ali­za­cja z dnia: 19.01.2012

 

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy