Skuteczne obniżanie cholesterolu

Szu­ka­jąc sku­tecz­nego spo­sobu na obni­że­nie poziomu cho­le­ste­rolu, tra­fi­łem na stronę o błon­niku wital­nym. W pierw­szej chwili pomy­śla­łem, że to nie może dzia­łać. Ale…

Alter­na­tywą była dra­styczna zmiana diety lub lekar­stwa, które trzeba póź­niej brać już do końca życia. Na deli­katną zmianę diety byłem gotów. Ale na taką rady­kalną i dra­styczną o jakiej wspo­mi­nał mi lekarz — nie­stety nie. Tabletki odrzu­ci­łem. Bo nie dość, że dro­gie to jesz­cze szybko się koń­czą i trzeba brać je do końca życia. No i nie są obo­jętne dla zdrowia.

Dla­tego też zde­cy­do­wa­łem, że zary­zy­kuję i zamó­wię błon­nik. Kura­cja mie­sięczna wyszła taniej niż tabletki. No i jest znacz­nie zdrow­sza. Kupi­łem więc ten błon­nik.

Jak oka­zało się po jakimś cza­sie, nie musia­łem dra­stycz­nie zmie­niać swo­jej diety. Mogłem cie­szyć się jedze­niem pysz­nych potraw, które uwiel­biam. Oczy­wi­ście zmo­dy­fi­ko­wa­łem swoją dietę, ale głody nie cho­dzę i jem to na co mam ochotę. W mniej­szych ilo­ściach, ale działa to pozy­tyw­nie na moją sylwetkę.

Doda­nie błon­nika wital­nego do diety popra­wiło moje samo­po­czu­cie, zaczy­nam tra­cić na wadze i co naj­waż­niej­sze, po 3 mie­sią­cach oka­zało się, że poziom cho­le­ste­rolu spadł do poziomu akcep­to­wal­nego. Nadal utrzy­muje się co prawda w gór­nych war­to­ściach. Ale myślę, że jesz­cze 3 mie­siące i będzie jesz­cze lepiej.

2 odpowiedzi do “Skuteczne obniżanie cholesterolu”

  1. mietka pisze:

    To może zadzia­łać. Musze kupić to swo­jemu ojcu bo ma ogromny poziom cho­le­ste­rolu a nie chce się leczyć. No dieta by mu się przy­dała co z tego jak on o niej nie chce sły­szeć, tylko muszę go do tego prze­ko­nać bo się martwię

  2. […] któ­rym zapo­biega. Co bar­dzo inte­re­su­jące, jedną z jego wła­ści­wo­ści jest umie­jęt­ność obni­ża­nia poziomu cho­le­ste­rolu we krwi. Dezyn­fe­kuje także jamę ustną i jest pomocny w lecze­niu bólu […]

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy