Objawy niedoboru kwasu foliowego

Objawy niedoboru kwasu foliowego

Jeżeli poprzedni arty­kuł o koniecz­no­ści spo­ży­wa­nia kwasu folio­wego (oczy­wi­ście naj­le­piej w for­mie natu­ral­nej) Was nie prze­ko­nał, to zapo­znaj­cie się z listą obja­wów, ...
Kwas foliowy nie tylko dla kobiet w ciąży

Kwas foliowy nie tylko dla kobiet w ciąży

Kwas foliowy powszech­nie znany jest jako sub­stan­cja nie­zbędna kobie­tom w ciąży, które spo­ży­wają go w zwięk­szo­nych ilo­ściach (a przy­naj­mniej powinny), aby zapew­nić dziecku ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy