Naczyniak wątroby

Naczy­niak wątroby jest łagod­nym, nie­zło­śli­wym  nowo­two­rem wątroby.  Naj­ła­twiej wykryć go pod­czas bada­nia USG lub tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej. Jed­nak naj­czę­ściej ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy