właściwości spiruliny

Właściwości spiruliny

Pisa­li­śmy ostat­nio o tym, jakie skład­niki zawiera spi­ru­lina. Oka­zuje się bowiem, że jest to jeden z naj­bar­dziej odżyw­czych pokar­mów, jakie czło­wiek może spo­żyć. W dodatku ...
Spirulina

Spirulina

Ostat­nio sporo mówi się o tzw. “super­żyw­no­ści”, czyli takiej, która cha­rak­te­ry­zuje się wyjąt­kowo dużą war­to­ścią odżyw­czą i korzyst­nym dzia­ła­niem proz­dro­wot­nym. ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy