Wpływ palenia na zdrowie człowieka

W sumie to o szko­dli­wo­ści pale­nia wie­dzą wszy­scy, nawet pala­cze. Ale powszech­nie wia­domo, że nic sobie z tego nie robią i mają masę wymó­wek. Pale­nie jest szko­dliwe, to fakt. Rzu­ca­nie pale­nia to nic trud­nego — zacy­tuję znane powiedzenie:

Rzu­ca­nie pale­nia? Nic trud­nego, setki razy próbowałem.

W pro­ce­sie rzu­ca­nia pale­nia, jest pomocna publi­ka­cja Zło­tych Myśli pt:  Nie rzu­caj pale­nia od razu!

A teraz tro­chę o szko­dli­wo­ści pale­nia — tak dla ści­sło­ści i postra­sze­nia palaczy :)

Papie­ros jest jedy­nym pro­duk­tem, któ­rego uży­wa­nie zgod­nie z jego prze­zna­cze­niem, powo­duje przed­wcze­sną śmierć.

Tytoń jest sub­stan­cją mocno uza­leż­nia­jącą, a papie­ros to nie tylko tro­chę liści tyto­niu zawi­nię­tych w papie­rek, ale przede wszyst­kim wysoko wyspe­cja­li­zo­wany pro­dukt pro­wa­dzący do uza­leż­nie­nia palacza.

Pale­nie wywo­łuje wię­cej cho­rób koń­czą­cych się przed­wcze­snym zgo­nem niż AIDS, uza­leż­nie­nie od alko­holu i nar­ko­ty­ków, wypadki i zabój­stwa razem wzięte.

Co 8 sekund jedna osoba umiera na cho­roby spo­wo­do­wane wdy­cha­niem dymu tytoniowego.

20 papie­ro­sów wypa­lo­nych dzien­nie skraca prze­cięt­nie życie o ok. 5 lat, 40 sztuk – o 8 lat.

Każdy papie­ros skraca życie o 5,5 minuty.

Zanim powsta­nie papie­ros, do tyto­niu dodaje się wiele aro­ma­tów, a także sub­stan­cji kon­ser­wu­ją­cych, czę­sto o nie­zna­nym skła­dzie, utaj­nio­nym przez pro­du­cen­tów. Np. spe­cjalne sole powo­dują, że papie­ros stale się tli, amo­niak uak­tyw­nia niko­tynę, cukier i lukre­cja popra­wiają smak, a gli­ce­ryna dłu­żej zacho­wuje świe­żość tyto­niu. Tak che­micz­nie spre­pa­ro­wany papie­ros dostar­cza pala­czowi sub­stan­cji, od któ­rej się uza­leż­nia — niko­tyny oraz cztery tysiące innych tok­sycz­nych sub­stan­cji che­micz­nych, wśród któ­rych przy­naj­mniej 40 jest rakotwórczych.

Są to mię­dzy innymi :

 • ciała smo­ło­wate – są czę­stą przy­czyną raka, można je zoba­czyć dmu­cha­jąc dymem papie­ro­so­wym na czy­stą chusteczkę
 • tle­nek węgla –/ skład­nik spa­lin tzw. czad/- zmniej­sza zawar­tość tlenu we krwi, utrud­nia pracę serca
 • fenole / tru­jące związki che­miczne, skład­niki środ­ków żrą­cych /- nisz­czą rzę­ski nabłonka oskrze­lo­wego, płuca nie są chro­nione przed sub­stan­cjami che­micz­nymi, co pro­wa­dzi do znisz­cze­nia tkanki płucnej
 • ace­ton – roz­pusz­czal­nik do farb i lakierów
 • meta­nol – tru­ci­zna, skład­nik ben­zyn silnikowych
 • naf­ta­len – śro­dek owadobójczy
 • niko­tyna – silna tru­ci­zna, uza­leż­nia jak nar­ko­tyk, jedna kro­pla czy­stej niko­tyny powo­duje śmierć
 • arsen – tru­ci­zna, skład­nik che­micz­nych środ­ków bojowych
 • Polon 210 – pier­wia­stek pro­mie­nio­twór­czy, wysoko radioaktywny
 • tolven – rozpuszczalnik
 • amo­niak – skład­nik nawozów
 • cyja­no­wo­dór – kwas pru­ski, sto­so­wany w komo­rach gazo­wych pod­czas II wojny światowej

Wchła­nia­nie dymu tyto­nio­wego zacho­dzi głów­nie w ukła­dzie odde­cho­wym, a także w prze­wo­dzie pokar­mo­wym, jako rezul­tat poły­ka­nia śliny. Skład­niki dymu prze­ni­kają do krwio­biegu i są roz­pro­wa­dzane po całym orga­ni­zmie człowieka.

Zły wpływ dymu tyto­nio­wego obser­wo­wany jest nie tylko w obrę­bie jamy ust­nej czy płuc, ale także we wszyst­kich innych narzą­dach np. w pęche­rzu moczo­wym, trzu­stce, narzą­dach rod­nych itp.

Tytoń jest naj­czę­ściej pierw­szą używką sto­so­waną przez nasto­lat­ków, któ­rzy póź­niej zaczy­nają się­gać po alko­hol i narkotyki.

Fizyczne szkody wyni­kłe z pale­nia papie­ro­sów poja­wiają się dość wcze­śnie, nawet przed upły­wem roku. Pala­cze wię­cej kaszlą i trud­niej im oddy­chać. Ich płuca są uszko­dzone i mają mniej­szą pojem­ność, mają słab­sze serce, i czę­ściej chorują.

Im wcze­śniej młody czło­wiek zacznie palić, tym wcze­śniej w wieku doro­słym nara­żony będzie na cho­robę nowo­two­rową i cho­roby serca.

Uza­leż­nie­nie od niko­tyny powo­duje, że rzu­ce­nie pale­nia jest nie­zwy­kle trudne. Pale­nie tyto­niu to nie tylko fatalny nałóg, ale także skom­pli­ko­wane zja­wi­sko bio­lo­giczne. Mecha­nizm uza­leż­nie­nia znaj­duje się w ludz­kim mózgu. Pod wpły­wem niko­tyny wydziela on liczne związki che­miczne. Objawy nałogu niko­ty­no­wego są podobne do obja­wów uza­leż­nie­nia od hero­iny, koka­iny czy alkoholu.

Bada­nia dowo­dzą, że niko­tyna uza­leż­nia nawet sil­niej niż wymie­nione nar­ko­tyki, a jej odsta­wie­nie powo­duje nie­przy­jemne objawy, które skła­niają do ponow­nego się­gnię­cia po papieros.

Jeden papie­ros skraca życie pala­cza o ok. 5,5 minuty. Nigdy nie jest jed­nak za późno, aby rzu­cić pale­nie, choć jest to trudne i wymaga dużo samo­za­par­cia i sil­nej woli.

Nie rzu­caj pale­nia od razu!

El Amigo

:: Ciało i duch

Jak rzu­cić pale­nie i pozbyć się nałogu bez pozba­wia­nia się satysfakcji?

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy